Монгол хэл дээрх хичээлүүд

Хан Академийн хичээлүүд /Сэдвээр/

Нэршил ба амьдралын мод
Вирус
Нуклей, мембран, гибосом, эукариот ба прокариот
Зүйлүүдийн олон янз байдал
Хувьслын онол ба ба байгалийн шалгарал: Удиртгал
Эсийн амьсгалын хүчилтөрөгжилт ба ялгарал
Хавдар
Нян
Аллель ба ген
Органеллийн тухай ерөнхий ойлголт
Ургамалын агаарын солилцоо
Митоз хуваагдлын үе шатууд