Хууль эрх (2)

Нэг. Өнөөгийн нөхцөл байдал

1.1.        Олон улсын хэмжээнд

2016 оны “Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр”-ийн хүрээнд НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО-гоос хэвлэлийн эрх чөлөөг цагдан хянах, хэт мөрдөн тагнахаас хамгаа

“Дэлхийн оюуны өмчийн өдөр”-т зориулав.

Олон улсын хүрээнд:

2000 оноос эхлэн Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагын гишүүд ДОӨБ-ыг байгуулах тухай 1970 оны конвенц хүчин төгөлдөр болсон 4.26-ны өдрийг “Дэлхийн Оюуны Өмчийн өдөр” болгож зарласан. Энэ өдрий

RSS
Email me when there are new items in this category –