Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй нээлттэй боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд  Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангаас санаачлан, БМДИийн сургагч багш нар, арга зүйчдэд дунд нээлттэй боловсролын арга хэлбэр болох Хан Академийн нээлттэй хичээлүүдийг сургалтад ашиглах боломжуудын талаар сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү сургалт нь Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн үндсэн сургалтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг болж байгаа юм.
БСШУ-ы сайдын 2013 оны 08 сарын 09-ний өдрийн А/287 тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам”-д заагдсан 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтыг БМДИ-ээс зохион байгуулахаар болсон бөгөөд багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад оролцогчид нээлттэй боловсролын арга хэлбэр болох Хан академийн видео хичээлүүдийг сургалтанд ашиглах боломжууд, тэдгээрийн арга зүй болон суралцагчид нь бие даан суралцах, хичээлээ давтах, эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдтэй хамтран суралцах сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглахад нь туслан чиглүүлэх мэдлэг чадвартай болох хэрэгцээ урган гарч байна.
Сургалтыг НМБСийн ХАийн математикийн багийн зохицуулагч Ц.Навчаа багш удирдан явуулж, Хан Академийн нээлттэй видео хичээлүүдийг хэрхэн үр дүнтэйгээр хэрэглэх, сурагч, бие даан суралцагсдад хэрхэн хүргэх, сургалтын хөтөлбөртэйгээ хэрхэн хослуулж ажиллан, сурагчдын бие даан суралцахад яаж уялдуулах талаар танилцууллаа. Мөн сургалтын үеэр нээлттэй боловсролын www.one.mn вэб сайтыг арга зүйч багш нарт танилцуулсан юм. www.one.mn сайт нь багш нарын бэлтгэсэн видео хичээлүүдийг байршуулан сурагч, бие даан суралцагсадад үнэ төлбөргүйгээр ашиглах боломжийг олгодог нээлттэй вэб сайт юм. Түүнээс гадна уг сайтад хүссэн багш нар өөрсдийн хичээлийг байршуулах боломжтойгоороо давуу талтай. Сургалтын үеэр багш нарт нээлттэй хичээл бэлтгэх арга замууд, төхөөрөмжүүд зэргийг танилцуулж Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангаас эрхлэн гаргасан монгол бичгийн хичээлийг хэрхэн бэлтгэсэн тухай товч харууллаа.
Сургалтын төгөсгөлд оролцсон арга зүйч багш нарын дунд тэмцээн зохион байгуулж, шалгарсан 3 багшийг Нээлттэй Мэдлэг Боловсрлоын Сангаас орчуулан гаргасан “НЭГ Дэлхийн сургууль” номоор урамшуулав.

Дэлхий даяар хамгийн өндөр хандалт, ашиглалттай, үнэ төлбөргүй, онлайн, нээлттэй сургалт болох  АНУ-ын Хан Академийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын математик, дэлхийн түүх, мэдээлэл зүй, биологи, багшийн хэрэглэгдэхүүний  хичээлүүдийг Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамнаас санхүүжүүлэн НМБС, багш нарын өргөн оролцоотойгоор 800 гаруй видео хичээлийг монгол хэл дээр хөрвүүлэн бэлтгэж багш, суралцагч, эцэг эхчүүүдэд нээллтэй, үнэ төлбөргүйгээр ашиглуулахаар бэлэн болгон www.mn.khanacademy.org  сайтад байршуулаад байна.