Хичээл (3)

2010 онд БНХАУ-д болсон цахим хичээлийн багш нарын 6-р уралдаанд заасан хичээл. EXCELLENT AWARD авч байв. Хичээлийн бататгал болгох, сурагчдын бие даан суралцах, ойлгоогүй зүйлээ дахин цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран суралцахад нь зориулав.

Read more…

Поверпойнт - Презентаци тавих - Хялбар аргын талаар бичлэг хийлээ. CTRL+L - Laser, CTRL+P - Pen, CTRL+E- Eraser болон Highlighter буюу тодруулагч нарыг ашиглаад сурчихвал ямарч презентацыг амилуулаад хичээлээ заах боломжтой.

Read more…
RSS
Email me when there are new items in this category –