1 Эрэмбэлж тоолох
2 Бага тоон дээр тоолох
3 Ангиллаар тоолох
4 10 хүртэл бүлэглэж тоонуудыг жиших жишээ
5 10 хүртэл тоонуудыг жиших жишээ
6 Нэмэх үйлдлийн удиртгал
7 Хасах үйлдлийн удиртгал
8 Жимсний хэсэг
9 Энгийн хасах үйлдэл 
10 Нэмэх ба хасах үйлдлийн хамаарал 
11 5-г үүсгэх
12 10-г үүсгэх
13 10 дотор нэмэх үйлдлийн өгүүлбэртэй бодлого
14 10 дотор хасах үйлдлийн өгүүлбэртэй бодлого
15 Хайрцаг дүүргэх замаар 10-г гаргаж авах
16 10 дотор нэмэх, хасах
17 Давтагдсан нэмэх жишээ
18 10-г нийлбэрт задлах
19 Тоолох
20 Хэдэн биет байна вэ, 1
21 Хэдэн биет байна вэ, 2
22 Их болон багын тэмдэг
23 Тэнцүүгийн тэмдэг
24 Энгийн нэмэх үйлдэл
25 20 дотор нэмэх
26 20 дотор нэмэх жишээ
27 Хасах үйлдэл 2
28 Үдэшлэгийн сармагчингууд
29 20 дотор хасах
30 Гурван тоог нэмэх
31 Жишихтэй холбоотой өгүүлбэртэй бодлого
32 Жишихтэй холбоотой нэмэлт бодлогууд
33 Далайн монстерууд ба супер баатрууд
34 Гориллатай дасгал
35 Алтан хөшөөг хэмжих
36 Уртаар нь эрэмбэлэх
37 Тоон тор
38 Тооны орны удиртгал
39 Тооны орныг ашиглан тоо хэмжээг илэрхийлэх
40 Тооны орны жишээ, 25-тай
41 120 хүртэлх тоонууд
42 Аравттай тоонуудыг нэмж байх үед тооны орныг ойлгох
43 Аравны тоонуудыг хасах үед тооны орныг ойлгох
44 Аравтуудыг хасах жишээ
45 Зурган график
46 Шулуун графикийн удиртгал
47 Нэг оронтой тоог хасах
48 Хасах үед тооны орныг ойлгох
49 Нэг ба арвыг хасах үйлдлийг харьцуулах
50 Нэг ба арвыг нэмэх үйлдлийг харьцуулах
51 Хоёр оронтой тоог дахин бүлэглэхгүйгээр нэмэх
52 Хоёр оронтой тоог бүлэглэхгүйгээр хасах
53 Нэмэх үйлдэл: 2-р шат