Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Ц

 • Цаасан шувуу   Kite              

    Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

   Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

 • Цаг  Hour               

   Минутыг бутархай цагт шилжүүлэх

   Гар бөмбөгийн бэлтгэлийн өмнө

 • Цацраг  Ray                          

   Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

   Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

   Огтлогчоор үүссэн өнцгийн хэмжээг  алгебрийн аргаар олох

   Алгебрийн арга ашиглан 90 градусын гүйцээлтийн өнцгүүдийн хэмжээг олох жишээ

   Шулуун зурах дасгал ажил

   Өнцгийг градусаар хэмжих

   Хурц, тэгш, мохоо өнцгийг зурах

   Өнцгийн хэмжээ ба тойргийн нум

   Өнцгийг шинжлэх

 • Цент Cent          

   Үржүүлэх: Дөрвөн оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх

 • Цилиндр  Cylinder              

   Цилиндрийн эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбай

 • Цэг Point                                        

   Бөмбөлгийн эзлэхүүн

   Координатын хавтгай

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Огторгуйд хавтгайг тодорхойлох

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Цэг байгуулах болон мөчүүдийг нэрлэх дасгал

   Гортиг, шугам ашиглан дундаж  перпендикуляр байгуулах

   Сөрөг тоог нэмэх ба хасах

   Гортиг, шугам ашиглан перпендикуляр шулуун байгуулах

 • Цэгэн диаграмм Scatter plot                              

   Цэгэн диаграм байгуулах

   Цэгэн муруй байгуулах дасгалын жишээ

Ч

 • Чиглэл   Direction                   

   Наоми сургууль руугаа

   Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

   Тэгш өнцөгт параллелепипедийн доторх эзлэхүүнийг олох

   Параллель ба перпендикуляр шулуунуудын талаар

 • Чингэлэгний эзэлхүүн Boxcar volume                       

   Тэгш өнцөгт параллелепипедийн доторх эзлэхүүнийг олох

Ш

 • Шилжүүлэх Convert                  

   Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

   Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

   Галлоныг кварт, пинт, хагас пинт рүү хөрвүүлэх

   Галлоныг кварт, пинт, хагас пинт рүү хөрвүүлэх

   Метрийн системийн зайнуудыг эрэмбэлэх

 • Шилэн бөмбөлөг Marble                  

   Тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүний бодлого

 • Шингэн унц Fluid ounce              

   Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

   АНУ-ын шингэний эзлэхүүний нийтлэг нэгжийг хөрвүүлэх

 • Шингэний эзэлхүүн Fluid volume         

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

   АНУ-ын шингэний эзлэхүүний нийтлэг нэгжийг хөрвүүлэх

 • Шинж чанар - Property

   Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

 • Шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ Scientific notation       

   Утгатай цифр (үргэлжлэл)

 • Шулуун Line             

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Өнцгийн хэмжээг тодорхойлох

   Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

   Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

   Огтлогчоор үүссэн өнцгийн хэмжээг  алгебрийн аргаар олох

   Тэгш хэмийн тэнхлэг

   Огторгуйд хавтгайг тодорхойлох

   Хамгийн сайн тохирох шулууныг тогтоох

   Координатын хавтгай дээр олон өнцөгтийг байгуулах

   Өнцгийн жишээ

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: зай

   Гар бөмбөгийн бэлтгэлийн өмнө

   Шулуун зурах дасгал ажил

   Гортиг, шугам ашиглан перпендикуляр шулуун байгуулах

   Хоёр шулууны огтлолд үүсэх өнцгүүд

   Төсөөтэй гурвалжны жишээ бодлого 1

 • Шулуун - Straighter

   Үржүүлэх үйлдлийн өөр арга

 • Шүргэгч Tangent                   

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Гурвалжны шинж чанаруудыг сэргээн санах

   Гурвалжинд багтсан тойрог ба түүний төв

Э

 • Эвклид  Euclid            

   Геометрийн эцэг Евклид

 • Эерэг Positive                                           

   Энгийн үржүүлэх үйлдэл

   Координатын хавтгай

   Геометрийн эцэг Евклид

   Цэг байгуулах дасгал

   Координатын хавтгайн мөчүүд

   Дүрсийн параллель зөөлтийг тодорхойлох

   Талбай ашиглан тойргийн уртыг олох

 • Эерэг бүхэл тоо   Whole number                 

   Бүхэл тоог хуваах ба түүний хэрэглээ

   Үдэшлэгээс  үлдсэн цай

   Холимог бутархайг хасах 2

   Энгийн бутархайг бүхэл тоогоор үржүүлэх

   Талбай бас периметрийг харьцуулах нь

 • Эерэг тоо Positive number           

   Энгийн үржүүлэх үйлдэл

 • Эзэлхүүн Volume                          

   Шулуун зурах дасгал ажил

   Бутархай хэмжээсүүдтэй тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн

   Америкийн түгээмэл хэмжих нэгж ба метрийн систем

   Туршилтын магадлал

   Бөмбөлгийн эзлэхүүн

   Бид эзлэхүүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?

   Бутархай талтай кубүүдэд хуваагдсан тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн

   Эзлэхүүнийг талбай болон уртын үржвэр байдлаар илэрхийлэх

   1945 оны Тамхидалт мэдээлэл 01-ийн 03 загвар

   Эзлэхүүний өгүүлбэртэй бодлогын жишээ

   Тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүний бодлого

   Дүрсийг хуваан нэгж кубээр илэрхийлэх замаар эзлэхүүн олох

   Дүрсийг хуваан эзлэхүүнийг олох

   Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

   Энгийн бутархай бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

   Бутархай хэмжээсүүдтэй тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн

 • Эйлерийн шулуун Euler line                     

   Эйлерийн шулуун

   Эйлерийн шулууны баталгаа

 • Эквивалент Equivalent           

   Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

   Будагдсан дүрсийн талбай

   Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

   Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

   Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 1

   Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

   Цэгээс шулуун хүртэлх зай ба өнцгийн биссектрис

   Талбай бас периметрийг харьцуулах нь

   Абсолют утга нь тоонуудын хоорондох зай болох нь

   Сантиметрийг метр рүү шилжүүлэх

   Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

   Шулуун зурах дасгал ажил

   Яардыг инч рүү шилжүүлэх

   Футийг инч рүү шилжүүлэх

   |a - b| = |b - a| гэдгийг батлах

 • Элдэв талт гурвалжин Scalene triangle                     

   Элдэв талт, адил хажуут, адил талт, тэгш өнцөгт, хурц өнцөгт, мохоо өнцөгт гурвалжнууд

   Гурвалжнуудыг ангилах

 • Энгийн бутархай Fractions              

   Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх

   Харьцааны удиртгал

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: зай

   Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

   Нэг хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн өгүүлбэртэй бодлого

   Энгийн бутархай бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

   Сөрөг тоог нэмэх ба хасах

   Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

   Бутархай ашиглан нэгж үнэ олох

   Яардыг инч рүү шилжүүлэх

   Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

   Үлдэгдэлгүй гарах урт хуваах үйлдлийн тухай

 • Эргүүлэлт Rotation                     

   Олон өнцөгтүүдийн эргүүлэлтийн жишээ

   Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

 • Эргүүлэх Rotate                   

   Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

 • Эрс бага  Less than           

   Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 4

 • Эрс их Greater than          

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Их болон багын тэмдэг

   Тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

   Тэнцэтгэл биш өгүүлбэртэй бодлого

   Нэг хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн өгүүлбэртэй бодлого

   Энгийн тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

 • Эсрэг өнцөг Opposite angle                          

   Пифагорын теорем 3

   Баталгаа: Параллелограмын эсрэг өнцгүүд тэнцүү

   Баталгаа: Параллелограмын эсрэг өнцгүүд тэнцүү

   Огтлогчоор үүссэн өнцгийн хэмжээг  алгебрийн аргаар олох

 • Эсрэг тал Opposite side                              

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

   Параллелограмын талбай

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв

   Пифагорын теорем

   30-60-90  градусын өнцөгтэй гурвалжны танилцуулга

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   Пифагорын теоремын танилцуулга

   Баталгаа: Параллелограмын эсрэг талууд тэнцүү

   Пифагорын теорем 2

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Эсрэг тоог сөрөг тэмдгээр илэрхийлэх

Я

 • Яард Yards                                     

   Үржүүлэх үйлдлийн чанар болон зүй тогтол

   Цэгэн график ба тархалтын өгүүлбэртэй бодлого

   Өөрчлөлтүүдийг харьцуулах