Энэхүү онлайн толь бичигт Хан Академийн математикийн хичээлийн нэр томьёоны монгол, англи хувилбар болон холбогдох видео хичээлийн холбоосыг байршуулсан болно.

Т

  Тав Five                

   Үржүүлэх үйлдэл 3: 10, 11, 12-ын хүрд

  Таван өнцөгт Pentagon               

   Өнцгийн хэмжээг тодорхойлох

   Олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр

   Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр ашиглах бодлого

  Тавь Fifty       

   Үржүүлэх үйлдэл 3: 10, 11, 12-ын хүрд

  Тал Side                    

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   Пифагорын теоремын Гарфийлдийн баталгаа

   Пифагорын теорем 2

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Дэлгээс ашиглан гадаргуун талбайг тооцоолох

   Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

   Талбай, периметрийн сонирхолтой бодлогууд

   Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр ашиглах бодлого

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

   Адил талт гурвалжны талууд ба өнцгүүд хоорондоо тэнцүү

   30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны бодлогууд

   Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

  Тал тал өнцөг SSA

   Тал-тал-өнцгийн постулат байж болохгүй талаар дэлгэрэнгүй

  Талбай Area                          

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

   Радиус өөрчлөлтийн нөлөө

   Трапецын талбай

   Баталгаа: Ромбын талбай диагоналиудын үржвэрийн хагастай тэнцүү

   Үржүүлэх үйлдлийн өөр арга

   Будагдсан дүрсийн талбай

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

   Харьцааг нь алдалгүйгээр зурах жишээ

   Багтсан тойргийн радиус, периметр, талбайн хамаарал

   Периметр ба талбайн үндсэн ойлголт

   Дугуйн  талбай

   Талбай ба периметрийн бодлогууд

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

   Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Эзлэхүүнийг талбай болон уртын үржвэр байдлаар илэрхийлэх

   Дурын дөрвөн өнцөгтийн талбай

   Төсөөгийн зарим чанарыг ашиглан талбай олох

 

  Таллан хуваах Bisects                

   Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

   Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

   Өнцгийн биссектрисийн теоремын баталгаа

   30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны талуудын харьцааны баталгаа

   ТТТ-ын шинжээр радиус нь  хөвчид перпендикуляр ба хөвчийг таллан хуваана

   Радиус нь хөвчид перпендукляр бөгөөд хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах тухай

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Гурвалжинд багтсан тойрог ба түүний төв

   Гортиг, шугам ашиглан перпендикуляр шулуун байгуулах

  Тал-өнцөг-талын шинж   SAS                 

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

   Гурвалжны тэнцүүгийн бусад шинжүүд

   Тэнцүү гурвалжнуудыг олох

  Тета (грек үсэг ) Theta              

  Гурвалжны өнцөг жишээ 3

  Өгөгдсөн нумын уртаар  төв өнцгийн хэмжээг олох

  Тетраедр - Тetrahedron

  Гурвалжны медиан ба хүндийн төв

  Тогтмол гишүүн Constant term                 

  Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

  Босоо өнцгүүдийн хэмжээг олоход алгебрийн арга ашиглах нь

  Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

  Төсөөтэй гурвалжны үндсэн ойлголт

  Тоймлох Round          

   Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 4

   Бүхэл тоог тоймлох жишээ 3

   Бүхэл тоог тоймлох жишээ 1

   Бүхэл тоог тоймлох жишээ 2

  Тойргийн төв Circle center           

    Бүтэн квадрат ялгаж тойргийн тэгшитгэлийг стандарт хэлбэрт оруулах

  Тойргийн урт Circumference                        

   Тойргийн элементүүд

   Эйлерийн шулуун

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Өгөгдсөн нумын уртаар  төв өнцгийн хэмжээг олох

   Тойргийн радиус, диаметр, хүрээний урт

   Радиус өөрчлөлтийн нөлөө

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

   Өнцгийн хэмжээ ба тойргийн нум

  Тойрог  Circle                    

   Бөмбөлгийн эзлэхүүн

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Өгөгдсөн нумын уртаар  төв өнцгийн хэмжээг олох

   Дугуйн  талбай

   Геометрийн эцэг Евклид

   Радиус нь хөвчид перпендукляр бөгөөд хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах тухай

   Талбай ашиглан тойргийн уртыг олох

   Радиус өөрчлөлтийн нөлөө

   Футийг инч рүү шилжүүлэх

   Гортиг, шугам ашиглан дундаж  перпендикуляр байгуулах

   Гортиг, шугам ашиглан өнцгийн биссектрисийг байгуулах

   Багтсан тойргийн радиус, периметр, талбайн хамаарал

  Томьёо - Formula

   Будагдсан дүрсийн талбай

  Тонн Ton

   Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

   Метрийн болон АНУ-ын жингийн нэгжүүдийг хөрвүүлэх

  Тоолох Counting             

   Тоон дараалал 1

  Тоон шулуун – Line plot

   Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

  Тоон шулуун – Number line                

   Тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

   Энгийн тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

   Дэлгээс ашиглан гадаргуун талбайг тооцоолох

   Тоон шулуун дээр эерэг болон сөрөг аравтын бутархайг тэмдэглэх

   Координатын хавтгай дээр олон өнцөгтийг байгуулах

   Харьцааны удиртгал

   Гар бөмбөгийн бэлтгэлийн өмнө

   Бутархай ашиглан нэгж үнэ олох

   Хоёр оронтой тоонд хуваах

   Тоон дараалал 1

   |a - b| = |b - a| гэдгийг батлах

   Абсолют утга нь тоонуудын хоорондох зай болох нь

   Сөрөг тоог нэмэх ба хасах

   Трапецын талбай

   Тархалт

   Фунтийг унц руу шилжүүлэх

  Тооны машин  Calculator       

   Тойрог замаар гүйх

  Тооны чанар Number properties          

   Тооны шинж чанар, нэр томьёо 1

  Төв Center                  

   Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

   Тойргийн элементүүд

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Дугуйн  талбай

   Өнцгийн хэмжээ ба тойргийн нум

   Гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

   Пифагорын теоремын Баскара-ийн баталгаа

   Өнцөг байгуулах

  Төв өнцөг Central angle              

   Өгөгдсөн нумын уртаар  төв өнцгийн хэмжээг олох

  Төгсгөлгүй Infinite                         

  Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх

  Төгсгөлгүй – Never end

  45-45-90 градусын өнцгүүдтэй гурвалжин

  Төгсгөлийн цэг Endpoint                

  Шулуун зурах дасгал ажил

  Төсөөтэй Similarity                   

  Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

   Хүндийн төв нь медианыг 3:2 харьцаатай хуваана

  Төсөөтэй гурвалжин  Similar triangles                    

   Өнцгийн биссектрисийн теоремын баталгаа

   Эйлерийн шулууны баталгаа

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

  Трапец Trapezoid

   Дөрвөн өнцөгтийн тухай ерөнхий ойлголт

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

   Дөрвөн өнцөгтийн шинж чанар

   Дөрвөн өнцөгтийн төрлүүд  дасгал

   Хэсгүүдийн байрыг солих замаар талбайг олох

   Трапецын талбай

  Тригонометр Trigonometry

   Өнцгийн тухай оршил

  Пифагорын теоремын удиртгал

  ТТТ SSS                      

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Параллелограмын талбай

   ТТТ-ын шинжээр радиус нь  хөвчид перпендикуляр ба хөвчийг таллан хуваана

   Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

   Тэнцүү гурвалжнуудыг олох

  Туршлагад үндэслэсэн магадлал Experimental probability          

   Туршилтын магадлал

  Тэг Zero

  Нэмэх үйлдлийн урвуу чанар

  Тэгш өнцөг Right angle                             

  30-60-90  градусын өнцөгтэй гурвалжны танилцуулга

  Гурвалжнуудыг ангилах

  Алгебрийн арга ашиглан 90 градусын гүйцээлтийн өнцгүүдийн хэмжээг олох жишээ

  Өнцгийн жишээ

  Хурц, тэгш, мохоо өнцгийг зурах

  Зайн метрийн нэгжийг хөрвүүлэх: километр, метр, сентиметр

  Гурвалжны өнцөг жишээ 3

  Периметр ба талбайн үндсэн ойлголт

  Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

  Тал-тал-өнцгийн постулат байж болохгүй талаар дэлгэрэнгүй

  Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

  Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

  Олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр

  Тэгш өнцөгт Rectangle                     

   Дөрвөн өнцөгтийн тухай ерөнхий ойлголт

   Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

   Координатын хавтгай

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

   Дөрвөн өнцөгтийн шинж чанар

   Биетийн эзлэхүүн олох

   Хэсгүүдийн байрыг солих замаар талбайг олох

   Трапецын талбай

   30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны бодлогууд

   Өнцгийн тухай оршил

  Тэгш өнцөгт гурвалжин Right triangle                       

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Пифагорын теорем

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   Геометрийн эцэг Евклид

   Пифагорын теоремын танилцуулга

   Пифагорын теорем 2

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Цэгээс шулуун хүртэлх зай ба өнцгийн биссектрис

   Өнцгийг градусаар хэмжих

   Перпендикуляр шулуунууд болон тэгш өнцөгт, мохоо өнцөгт, хурц өнцөгт гурвалжны жишээнүүд

   Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

   Пифагорын теоремын удиртгал

   Пифагорын теорем 2

   Гурвалжны талбай олох томъёоны баталгаа

   Тэгш өнцөгт адил хажуут гурвалжныг байгуулах

   45-45-90 градусын өнцгүүдтэй гурвалжин

  Тэгш өнцөгт гурвалжны тал, өнцгийн хамаарал SOH, CAH, TOA                   

  Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

  Тэгш өнцөгт пирамид Rectangular pyramid               

   Абсолют утгыг багаас их рүү

   Биетийн эзлэхүүн олох

  Тэгш өнцөгт призм Rectangular prism         

   Дэлгээс ашиглан гадаргуун талбайг тооцоолох

   Дүрсийг хуваан нэгж кубээр илэрхийлэх замаар эзлэхүүн олох

   Дүрсийг хуваан нэгж кубээр илэрхийлэх замаар эзлэхүүн олох

   Дүрсийг хуваан эзлэхүүнийг олох

   Эзлэхүүнийг талбай болон уртын үржвэр байдлаар илэрхийлэх

  Тэгш хэм Reflection         

  Тусгалын цэгийн дасгал

  Тэгш хэм Symmetric

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Тэгш өнцөгтийн диагоналиар үүсэх гурвалжнуудын талбай тэнцүү

   Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

   30-60-90  градусын өнцөгтэй гурвалжны танилцуулга

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   Тэгш хэмийн тэнхлэг

  Тэгшитгэл - Equation

   Пифагорын теорем 3

   Талбай ашиглан тойргийн уртыг олох

   Пифагорын теорем 2

   Төсөөгийн бодлого бодох нь

  Тэмдэглэгээ - Symbol

  Гурвалжны өнцөг жишээ 3

  Тэнхлэг Axis             

   Наоми сургууль руугаа

   Тэгш хэмийн тэнхлэг

  Тэнцүү Congruent                     

   Их болон багын тэмдэг

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

   Тал-тал-өнцгийн постулат байж болохгүй талаар дэлгэрэнгүй

   Гортиг, шугам ашиглан өнцгийн биссектрисийг байгуулах

   Пифагорын теоремын Баскара-ийн баталгаа

   2003 оны АНУ-ын иннованцийн математикийн II шалгалт. 7-р бодлого

   30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны талуудын харьцааны баталгаа

   Пифагорын теоремын Гарфийлдийн баталгаа

   Дөрвөн өнцөгтийн төрлүүд  дасгал

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Төсөөтэй гурвалжны үндсэн ойлголт

   Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

   Тархалт

  Тэнцүү Equal                  

   Нэмэх үйлдэл 4

   Гортиг, шугам ашиглан өнцгийн биссектрисийг байгуулах

   Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

   Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

   Үлдэгдэлгүй гарах урт хуваах үйлдлийн тухай

  Тэнцүү өнцөг Same angle                

  Босоо өнцгүүд тэнцүү гэдгийн баталгаа

  Тэнцүүгийн тэмдэг  Equal sign      

  Их болон багын тэмдэг

  Тэнцэтгэл Equality                 

    Босоо өнцгүүдийн хэмжээг олоход алгебрийн арга ашиглах нь

  Тэнцэтгэл Inequality             

   Тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

   Тэнцэтгэл биш өгүүлбэртэй бодлого

   Нэг хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн өгүүлбэртэй бодлого

   Энгийн тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

У

 • Y тэнхлэг Y axis                          

   Координатын хавтгай

   Тусгалын цэгийн дасгал

   Координатын хавтгайн мөчүүд

   Цэгийг координатаар нь байгуулах

   Хоёр цэгийн хоорондох зай олох томьёо

 • Тухайн тохиолдол – Special case

   Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

Уламжлалт өнцөг- Traditional angle

   Элдэв талт, адил хажуут, адил талт, тэгш өнцөгт, хурц өнцөгт, мохоо өнцөгт гурвалжнууд

 • Унц Ounce             

   Аяллын хүнсийг дахин хуваарилах

   Метрийн болон АНУ-ын жингийн нэгжүүдийг хөрвүүлэх

   Фунтийг унц руу шилжүүлэх

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

   Фунт болон унцаар жинг хэмжих

 • Урвуу тоо Reciprocal number          

   Энгийн бутархайг энгийн бутархайд хуваах үндсэн ойлголт

 • Урт Length   

   Америкийн түгээмэл хэмжих нэгж ба метрийн систем

   Баталгаа: Ромбын талбай диагоналиудын үржвэрийн хагастай тэнцүү

   Үржүүлэх үйлдлийн өөр арга

   Пифагорын теоремын Гарфийлдийн баталгаа

   Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

   Бутархай талтай кубүүдэд хуваагдсан тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн

   Эзлэхүүний өгүүлбэртэй бодлогын жишээ

   Трапецын талбай

   Талбай ба периметрийн бодлогууд

   Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

   Харьцааг нь алдалгүйгээр зурах жишээ

   Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр ашиглах бодлого

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

   Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

   Пифагорын теоремын танилцуулга

   Пифагорын теорем 2

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Дүрсийг хуваан нэгж кубээр илэрхийлэх замаар эзлэхүүн олох

   Дүрсийг хуваан эзлэхүүнийг олох

   Эзлэхүүнийг талбай болон уртын үржвэр байдлаар илэрхийлэх

   Бутархай хэмжээсүүдтэй тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн

 • Утга  Value                   

   Бөмбөлгийн эзлэхүүн

   Координатын хавтгай

   Төсөөтэй гурвалжны жишээ бодлого 2

   Трапецын талбай

   Футийг инч рүү шилжүүлэх

   Адил хажуут гурвалжны хажуу тал болон суурийн өнцгүүд тэнцүү

Ү

 • Үегүй – Never repeat

   45-45-90 градусын өнцгүүдтэй гурвалжин

 • Үйлдлийн дараалал Order of operations          

   Хаалт орсон ба ороогүй илэрхийллийг бодох

 • Үйлдэл Operation       

   Тоон илэрхийлэл зохиох

 • Үлдэгдэл Remainder                       

   Тойрог замаар гүйх

   Хуваах үйлдэл 1

   Ноогдвор болон үржвэрийг ашиглан гарагийг олох

   Бүтэн биш кубээс куб язгуур авах

   Куб язгуурыг хялбарчлах

   Өнцөг олох

 • Үндсэн язгуур, Эерэг квадрат язгуур Principal square root     

   Пифагорын теорем

   Иррациональ тоог ойролцоолох жишээ дасгал

   Квадрат язгуурыг тоймлох

 • Үнэ Cost            

   Бутархай ашиглан нэгж үнэ олох

 • Үржвэр Product                       

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

 • Үржигдэхүүний байр солих хууль Commutative-law-of-multiplication           

   Нэмэгдэхүүний байр солих хууль

 • Үржих Times             

   Яардыг инч рүү шилжүүлэх

   Талбай ба периметрийн бодлогууд

 • Үржүүлэх Multiple      

   2003 оны АНУ-ын иннованцийн математикийн II шалгалт. 7-р бодлого

   Ноогдвор болон үржвэрийг ашиглан гарагийг олох

   Хуваагч ба хуваагдагчийг олох

   Фунтийг унц руу шилжүүлэх

   Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

 • Үржүүлэх үйлдэл Multiplication           

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

 • Үржүүлэхийн хүрд Multiplication tables                

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

Ф

  Фси Psi                                           

  Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

  Функц Function

  Олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр

  Фунт Pound           

   Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

   Фунтийг унц руу шилжүүлэх

   АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

   Фунт болон унцаар жинг хэмжих

Х

  X тэнхлэг X axis                         

   Координатын хавтгай

   Цэгийг координатаар нь байгуулах

   Координатын хавтгайн мөчүүд

   Хоёр цэгийн хоорондох зай олох томьёо

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

   Тусгалын цэгийн дасгал

   Тооны зүй тогтол: хамаарлыг тайлбарлан графикаар дүрслэх

   Хоёр цэгийн хоорондох зай олох томьёо

  Хаалт Parentheses  

  Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 1

  Хаалттай илэрхийлэл зохиох

  Хаалт задлах Multiply out the brackets             

  Гишүүнчлэн үржүүлэх чанар

  Хавтгай Plane                      

  Огторгуйд хавтгайг тодорхойлох

  Гурван цэгээр тойрог тодорхойлох

  Хагас  Half                    

   Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

   Энгийн бутархайг энгийн бутархайд хуваах үндсэн ойлголт

   Алхах ба шогших

  Хамаарал - Relationship

  Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

  Хамар өнцөг Supplementary angle                

   Өнцгийн хэмжээг тодорхойлох

   Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

   Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

   Хоёр шулууны огтлолд үүсэх өнцгүүд

   Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

   Өнцгийн тухай оршил

   Гурвалжны өнцөг жишээ 3

  Хамгийн багадаа Least    

  Тойрог замаар гүйх

  Хамгийн их ерөнхий хуваагч The greatest common divisor         

   Периметр олох бодлого

  Хамгийн урт тал   Longest side     

  Пифагорын теоремын танилцуулга

  Хандлага Trend                             

   Хамгийн сайн тохирох шулууныг тогтоох

   Хандлагын шулууныг тайлбарлах

  Харгалзах талууд Corresponding sides                       

   Өнцгийн биссектрисийн теоремын баталгаа

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

   Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

   Гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

  Харгалзсан өнцөг Corresponding angles                             

  Пифагорын теоремын Гарфийлдийн баталгаа

  Төсөөтэй гурвалжны үндсэн ойлголт

  Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр

  180 градус байхыг батлах

  Гурвалжны дундаж гурвалжин

  Тэнцүү гурвалжнууд ба ТТТ-ын шинж

  Параллель шулуунуудыг гурав дахь шулуунаар огтлоход үүсэх өнцгүүдийг олох

  Харьцаа Ratio                     

   Өнцгийн биссектрисийн теоремын баталгаа

   Харьцааны удиртгал

   Харьцааны удиртгал

   Эйлерийн шулууны баталгаа

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Харьцаа бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

   Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

   Гурвалжны дундаж гурвалжин

   45-45-90 градусын өнцөгтэй  гурвалжны талуудын харьцаа

   Харьцаа бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

  Хасагч Subtrahend                   

  Давхар зээлж хасах

  Хасах  Minus                    

  Будагдсан дүрсийн талбай

  Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

  Хаалттай илэрхийлэл зохиох

  Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

  Гар бөмбөгийн бэлтгэлийн өмнө

  Цээжээр хасах 2 төрлийн арга

  Талбай ба периметрийн бодлогууд

  Хасах Subtract                         

   Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

   Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

   Будагдсан дүрсийн талбай

   Тойрог замаар гүйх

   45-45-90 градусын өнцөгтэй  гурвалжны талуудын харьцаа

   Илүү төвөгтэй бодлогыг дарааллын дагуу бодох

  Хоёр Two                             

   Энгийн үржүүлэх үйлдэл

  Хоёр гишүүнтийн задаргааны томьёо Binomial formula             

  Зэргийн тэг, сөрөг, бутархай илтгэгч

  Хоёр оронтой тоо Two digit number            

   Хоёр оронтой тоонд хуваах

  Хоёр хэмжээст огторгуй Two dimensions              

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

   Бид эзлэхүүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?

  Хоёрдугаар мөч Second quadrant                       

  Координатын хавтгай

  Координатын хавтгайн мөчүүд

  Холимог бутархай Mixed fraction                   

   Өнцгийн биссектрисийн теорем ашиглах  жишээнүүд

   Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

   Яардыг инч рүү шилжүүлэх

   Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх

  Хорин долоо Twenty seven            

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

  Хорин дөрөв Twenty four                 

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

  Хорин нэг Twenty one                         

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

  Хорь Twenty                                    

   Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

  Хос Pair                              

  Цэг байгуулах дасгал

  Хөвч Chord                   

  Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   ТТТ-ын шинжээр радиус нь  хөвчид перпендикуляр ба хөвчийг таллан хуваана

   Радиус нь хөвчид перпендукляр бөгөөд хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах тухай

Хөндлөн – Horizontal

  Геометрийн эцэг Евклид

  Координатын хавтгай дээрх олон өнцөгтүүд

  Хөрш өнцөг Adjacent angles                                                      

   Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

   Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

   Алгебрийн арга ашиглан 90 градусын гүйцээлтийн өнцгүүдийн хэмжээг олох жишээ

   Хоёр шулууны огтлолд үүсэх өнцгүүд

   Өнцгийг шинжлэх

  Хуваагдагч Dividend                  

  Утгатай цифртэй тоог үржүүлж хуваах

  Хуваагдах шинж Divisibility          

  Тооны хуваагчийг олох

   Хуваагч ба хуваагдагчийг олох

   Хуваагдах эсэхийг мэдэх

   3-т хуваагдах тооны шинжийн баталгаа

   9-д хуваагдах тооны шинжийн баталгаа

  Хуваагч Factor           

   Пифагорын теорем 2

   Ноогдвор болон үржвэрийг ашиглан гарагийг олох

   Ноогдвор болон үржвэрийг ашиглан гарагийг олох

   Тооны хуваагчийг олох

   Тооны хуваагчийг олох

   Хуваагч ба хуваагдагчийг олох

  Хуваарь Denominator               

  Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх

  45-45-90 градусын өнцгүүдтэй гурвалжин

  Үлдэгдэлгүй гарах урт хуваах үйлдлийн тухай

  Харьцаа бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

  Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

  Фунтийг унц руу шилжүүлэх

  Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

  30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны бодлогууд

  Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

  Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

  Энгийн бутархай бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

  Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

  Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

  Яардыг инч рүү шилжүүлэх

  Хуваах  Divide                    

   2003 оны АНУ-ын иннованцийн математикийн II шалгалт. 7-р бодлого

   Хаалттай илэрхийлэл зохиох

   1945 оны Тамхидалт мэдээлэл 01-ийн 03 загвар

   Алхах ба шогших

   Гэр ба сургуулийн хоорондох зай

   Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

  Хуваах үйлдэл Division

  Хуваах үйлдэл 1

  Хувиргалт Transformation                        

  Олон өнцөгтүүдийн эргүүлэлтийн жишээ

  Хувь Percentage                 

  1945 оны Тамхидалт мэдээлэл 01-ийн 03 загвар

  Хувьсагч Variable                 

   Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

   "0"-ийн зэрэг

  Хурц өнцөг Acute angle                                                              

  Тал-тал-өнцгийн постулат байж болохгүй талаар дэлгэрэнгүй

  Өнцгийн жишээ

  Өнцгийг градусаар хэмжих

  Хурц, тэгш, мохоо өнцгийг зурах

  Зайн метрийн нэгжийг хөрвүүлэх: километр, метр, сентиметр

  Хурц өнцөгт гурвалжин  Acute triangle                          

   Элдэв талт, адил хажуут, адил талт, тэгш өнцөгт, хурц өнцөгт, мохоо өнцөгт гурвалжнууд

   Гурвалжнуудыг ангилах

   Перпендикуляр шулуунууд болон тэгш өнцөгт, мохоо өнцөгт, хурц өнцөгт гурвалжны жишээнүүд

  Хүндийн төв Centroid                    

   Эйлерийн шулууны баталгаа

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв

   Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

   Гурвалжны  онцгой чанарууд

   Хүндийн төв нь медианыг 3:2 харьцаатай хуваана

   Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

  Хүртвэр Numerator                      

   Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

   Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

   30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны бодлогууд

   2003 оны АНУ-ын иннованцийн математикийн II шалгалт. 7-р бодлого

   Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх

   Энгийн бутархай бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

   Бүхэл тоог тоймлох жишээ 3

   Бутархайн хуваарь, хүртвэр

   Аравтын бутархай тоонуудыг үржүүлэх

   Харьцаа бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

   Бутархайн хуваарь, хүртвэр

   Аравтын бутархай тоонуудыг үржүүлэх

   Фунтийг унц руу шилжүүлэх

   Яардыг инч рүү шилжүүлэх

   Тойрог замаар гүйх

   Эзлэхүүний нэгжтэй холбоотой хэрэглээний бодлогуудыг бодох

   Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

   Бутархай болон бүхэл тоонуудыг үржүүлэх ерөнхий ойлголт

   Өгөгдсөн төв өнцгөөр секторын  талбайг олох

   Аравтын бутархайг харьцуулах жишээ 1

   Аравтын бутархайг жиших жишээ 2

   Аравтын бутархайг хамгийн их утгатай оронгийн ялгаагаар жиших

   Аравтын бутархайг оронгийн утгын ялгаагаар жиших

   Аравтын бутархайг үгээр бичих 2

   Периметр, талбайгаас ширээний хэмжээг олох

   Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

   Геометрийн хэл, тэмдэглэгээ

   Пропорциональ хамаарлыг харьцуулах

   Хүртвэр, хуваарь дахь сөрөг тэмдэг

   Үндсэн энгийн бутархайнуудыг тоон шулуун дээр байрлуулах

   Аравтын бутархайн орныг жиших

   Бутархайг жиших, эрэмбэлэх

   Бүхэл тооны хувь

   Аравтын бутархайг энгийн бутархай руу хөрвүүлэх жишээ 2

   Энгийн бутархайг нэмэх ба хасах

   Хувь оролцсон өгүүлбэртэй бодлогын жишээ 2

   Аравтын бутархайг энгийн бутархай руу шилжүүлэх жишээ 1

   Хувийг олох

   10 ба 100 хуваарьтай бутархайнуудыг нэмэх

   Ялгаатай хэлбэртэй тоонуудыг нэмэх болон хасах

   Ялгаатай хуваарьтай бутархайнуудыг нэмэх

   Холимог бутархайг хасах 2

   Талбай бас периметрийг харьцуулах нь

   Төрөл бүрийн нэгжээр уртуудыг хэмжих

   Үлдэгдэлгүй гарах урт хуваах үйлдлийн тухай

  Хүрээний урт Perimeter                 

  Талбай ба периметрийн бодлогууд

  Багтсан тойргийн радиус, периметр, талбайн хамаарал

  Талбай, периметрийн сонирхолтой бодлогууд

   Периметр ба талбайн үндсэн ойлголт

  Хэвтээ тэнхлэг Horizontal axis                 

   Координатын хавтгай

   1945 оны Тамхидалт мэдээлэл 01-ийн 03 загвар

   Наоми сургууль руугаа

   Цэгийг координатаар нь байгуулах

   Хандлагын шулууныг тайлбарлах

   Цэг байгуулах болон мөчүүдийг нэрлэх дасгал

   Тооны зүй тогтол: хамаарлыг тайлбарлан графикаар дүрслэх

   Тооны зүй тогтол: хамаарлыг тайлбарлан графикаар дүрслэх

  Хэвтээ тэнхлэгийн дагуу  Horizontal direction         

   Тооны зүй тогтол: дарааллын гишүүдийн хамаарлыг дүрслэх

   Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

  Хэмжигдэхүүн   Measurement                     

  Америкийн түгээмэл хэмжих нэгж ба метрийн систем

  Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

  Утгатай цифр (үргэлжлэл)

  Футийг инч рүү шилжүүлэх

  Метрийн системийн зайнуудыг эрэмбэлэх

  Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

  Фунт болон унцаар жинг хэмжих

  Хэмжилт Measure                      

   Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

   Өнцгийн хэмжээ ба тойргийн нум

   Туршилтын магадлал

   Пифагорын теорем 3

   Алгебрийн арга ашиглан 90 градусын гүйцээлтийн өнцгүүдийн хэмжээг олох жишээ

   Фунт болон унцаар жинг хэмжих

   Гурвалжинд багтсан тойрог ба түүний төв

   Утгатай цифр (үргэлжлэл)

   Өнцгийн хэмжээг олох бодлого

   Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

   Адил хажуут гурвалжны хажуу тал болон суурийн өнцгүүд тэнцүү

  Хэмжээ   Amount     

  Аяллын хүнсийг дахин хуваарилах

  Хэрчим   Slash                   

  Тоон дараалал 1

  Хэрчим Segment                      

   Төсөөтэй гурвалжны жишээ бодлого 1

   Өнцгийн хэмжээг тодорхойлох

   Хамар ба гүйцээлтийн  өнцөг

   Хоёр шулууны огтлолд үүсэх өнцгүүд

   Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

   Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

   Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

   Бид эзлэхүүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?

   Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

   Өнцөг олох

   Координатын хавтгай дээр олон өнцөгтийг байгуулах

   Цэгээс шулуун хүртэлх зай ба өнцгийн биссектрис

   Шулуун зурах дасгал ажил

   Перпендикуляр шулуунууд болон тэгш өнцөгт, мохоо өнцөгт, хурц өнцөгт гурвалжны жишээнүүд

   Тэнцүү гурвалжнууд ба ТТТ-ын шинж

   Хэрчим ашигласан шугаман тэгшитгэл

  Хэсэг - Region

   Будагдсан дүрсийн талбай

  Хэсэг Section                      

  Энгийн бутархайг энгийн бутархайд хуваах үндсэн ойлголт