багшийн гарын авлага (1)

Гүүгэл форм гэж юу вэ?

Гүүгэл форм /Google form/ нь санал асуулга, сорил даалгаврыг онлайнаар авч, дүгнэхэд хамгийн тохиромжтой хэрэгсэл юм. Та энэхүү хэрэгслийг ашиглан анги, сургууль болон олон нийтийг хамарсан санал асуулга явуулах, хяналтын аж

Read more…