Компьютерийн хичээл

Интернэт, интернэтийн хэрэглээ
Excel 2007, График диаграмм байгуулах
Excel 2007, Өгөгдлийг эрэмблэх, шүүх
Photoshop программын тухай
Dreamweaver, Вэб сайтад агуулга нэмэх
Dreamweaver, Вэб сайтаа засварлах
Dreamweaver, Table ашиглан дизайн гаргах
Dreamweaver, Вэб хуудсуудыг вэб сайт болгох
Dreamweaver, Вэб хуудсанд хүснэгт оруулах
Dreamweaver, Зураг оруулах, засварлах
Dreamweaver, html хуудас үүсгэх, мэдээлэл оруулах, хадгалах
Вэб хуудас бүтээх