Компьютерийн хичээл

Excel программын worksheet г томьёогоор холбох
Excel программын стандарт функцууд 2
Excel программын стандарт функцууд
Интернэт ашиглан файл солилцох
Excel программ дээр томьёо бичих ерөнхий арга, нүдний туйлын ба харьцангуй хаяг
Excel ийн хүснэгтэд тооцоо хийх
Word программ дээр шугамын хэмжээ, төрөл, өнгийг өөрчлөх
Excel 2007, Хүснэгт зурах, мөр багана нэмж оруулах, нэгэтгэх, хуваах, формат засах
Excel 2007, Үсгийн фонт, текстын эффэкт, нүдэнд хүрээ шугам тавих, дэвсгэр өнгө өгөх
Excel 2007, Format cell командын align tabын командууд
Microsoft Excel программ, Excel 2003, 2007 хоёрын ялгаа
Word баримтын Mail merge функцын тухай 3