Англи хэлний хичээл

НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, disaster
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Universe
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, if condition
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Fitness vocabulary
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Enough too
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Purpose
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Job promotion
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Compliment and Praise
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Healthy breakfast
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, English sounds
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, to be sentences
НЭГ Монгол, Англи хэлний хичээл, Plural and Singular noun