Анхны үр дүн

НҮБ-аас 2015 онд 193 орны оролцоотой баталсан “Тогтвортой хөгжил 2030” хөтөлбөрийн 17 зорилтод Монгол улс нэгдэж, үндэсний хөгжлийнхөө баримт бичигт тусган, “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030” боловсруулж, УИХ-аар батлан хэрэгжүүлж байна. Үүнд, “Суурь болон мэргэжлийн боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэж, насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ” хэмээх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийг ашиглан нээлттэй сургалтын арга хэлбэрүүдийг түгээн дэлгэрүүлэх явдал чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Манай улс сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбарын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж, өөртөө болон ирээдүйдээ итгэх итгэлийг төлөвшүүлэх, цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэн, бие даан суралцах чадвартай болгохыг зорьж байна. Өнөө үед хүүхдийн сурч, хөгжих явцыг мэдээллийн технологийн арга хэрэгслээс ангид авч үзэх аргагүй юм. Дэлхий нийтэд эрдэмтэн судлаачид, багш нар, сурагчид, эцэг эхчүүд хамтран суралцан, хөгжиж, интернэтэд суурилсан нээлттэй боловсролын нэг талбар бий болгож байгаа нь насан туршийн тасралтгүй чанартай боловсрол эзэмших боломжийг бүрдүүлж байна. Энэ боломжийг монгол хүүхдүүдэд олгож, тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох чухал санаачилгуудын нэг нь нээлттэй боловсролын НЭГ Монгол үндэсний хөтөлбөрийг үе шаттайгаар зохион байгуулж буй явдал юм.

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын үндэсний тогтолцоог нээлттэй боловсролын үзэл санаа, арга хэлбэрээр баяжуулж, бүх түвшний сургалтад нээлттэй боловсролын дэлхий нийтийн чиг хандлагыг тусгаж, багш, мэргэжилтэн, эцэг эх, суралцагчдын хамтын ажиллагааны өргөн талбарыг бий болгож байна. Дэлхий даяар асар хурдтай түгэж байгаа, хамгийн өндөр хандалт, ашиглалттай АНУ-ын Хан Академийн нээлттэй сургалтыг мэргэжлийн багш нарын оролцоотойгоор монгол хэлнээ орчуулан нээлттэйгээр ашиглах боломжийг бүрдүүлсэнд багш, сурагчид бид талархаж байна. http://mn.khanacademy.org

Хан Академийн видео хичээлүүд, нээлттэй сургалтын системийг орчуулсан нь нээлттэй боловсролын үндэсний тогтолцоог нээлттэй мэдлэг боловсролын үзэл санаа, арга хэлбэрээр баяжуулж, сургалтад цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах тал дээр ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарыг чадавхжуулснаар ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын ажлын ачааллыг хөнгөвчилж, суралцагчдад тохиолдох хүндрэлийг хялбар шийдэх, хоцрогдлоо арилгах сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүнийг бий болголоо. Энэ нь НҮБ-аас баталсан “Тогтвортой хөгжил 2030” хөтөлбөрийн “Бүгдийг хамарсан, нийтлэг, чанартай боловсрол олгох бүх хүмүүсийн амьдралын турш сурах боломжийг дэмжих” зорилт болон, “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030” дахь “Суурь болон мэргэжлийн боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэж, насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ” зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц болох юм.

Cургалтын цөм хөтөлбөрийн агуулга болон энэхүү хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэгдэн гарсан дэлхийн түүх, математикийн сурах бичгүүдийн агуулгыг Хан Академийн монгол хэлнээ орчуулагдсан видео хичээлийн агуулгатай харьцуулж үзэхэд агуулга, арга зүйн хувьд суурь боловсролын цөм хөтөлбөртэй нийцэж байгаа нь суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багшлах, суралцах арга зүйн шинэчлэлд дэмжлэг болж байна. Энэ нь багш бидний ажлын ачааллыг хөнгөвчилж, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүн болохын зэрэгцээ сурагчдад бие даан суралцах чадвар дадал суулгаж, өөрийн бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх, цагаа үр бүтээлтэй ашиглах зөв дадалд сургаж байна.

Багш: С.Цэцэгмаа

Имэйл: setsen517@yahoo.com

You need to be a member of K12 Mongolia to add comments!

Join K12 Mongolia