Хан Академийн судалгаа

Дэвид Портер: Монгол нээлттэй боловсрол руу (Mongolia goes open)
Т.Батчимэг, Матийн шинэчилсэн хөтөлбөр ба Хан Академи
Б.Золзаяа нар, Хан Академийн хичээлийг ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх боломж, туршилт
Э.Баасанцэрэн, ЕБС-ийн Нийгмийн ухааны сургалтад онлайн эхүүдийг ашиглаж суралцагчийг хөгжүүлэх нь
А.Хишигням, "Математикийн сургалтыг илүү үр дүнтэй болгох нэгэн боломж"
Т.Батчимэг, Хан Академийн видео хичээлүүд шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг болох нь"
Г.Жаргалтуяа, Сурагчдыг өгүүлбэртэй бодлого бодуулж сургахад онлайн сургалтыг зохион байгуулах нь
С.Батсүх: Цахим сургалтын систем дэх мэдээллийн чанарын асуудлууд
Э.Чойсүрэн, Geogebra программ ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулж туршсан судалгааны үр дүн
Г.Баярцэцэг нар, Schoology үүлэн технологийн нээлттэй боловсролд гүйцэтгэх үүрэг
Н.Амгалан нар, Ерөнхий, органик биш химийн хичээлийн, нээлттэй сургалтын агуулга боловсруулах нь
С.Гарамханд, Нээлттэй боловсролын хэрэгцээ-Насанд хүрэгчдийн сургалтанд; MOOC хэлбэрийн онлайн курс