Хан Академийн судалгаа

П.Мэнд-Амгалан нар, "Технологийн дэвшлийг ашиглан сургалтыг үр дүнтэй явуулах туршлагаас"
Ц.Навчаа нар, Геогебра программаар матийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд ашиглах нь