МАТЕМАТИК

Бага ангийн математик

Арифметик

Суурь геометр

Алгебрийн өмнөх

120 хүртэлх тоонууд

Тоон тор

Бага тоон дээр тоолох

Эрэмбэлж тоолох

Тоолох

Хэдэн биет байна вэ, 1

Хэдэн биет байна вэ, 2

10 хүртэл бүлэглэж тоонуудыг жиших жишээ

10 хүртэл тоонуудыг жиших жишээ

Тооны орны удиртгал

Тооны орныг ашиглан тоо хэмжээг илэрхийлэх

10-г нийлбэрт задлах

Үдэшлэгийн сармагчингууд

Тооны орны жишээ, 25-тай

Аравтуудыг хасах жишээ

5-аар алгасаж тоолох жишээ

10-аар тоолох жишээ

100-аар алгасаж тоолох жишээ

Давтагдсан нэмэх жишээ

Нэмэх үйлдлийн удиртгал

Хасах үйлдлийн удиртгал

Жимсний хэсэг

5-г үүсгэх

10-г үүсгэх

Хайрцаг дүүргэх замаар 10-г гаргаж авах

10 дотор нэмэх үйлдлийн өгүүлбэртэй бодлого

10 дотор нэмэх, хасах

10 дотор хасах үйлдлийн өгүүлбэртэй бодлого

20 дотор нэмэх

20 дотор нэмэх жишээ

Гурван тоог нэмэх

Тэнцүүгийн тэмдэг

Далайн монстерууд ба супер баатрууд

Гориллатай дасгал

Жишихтэй холбоотой өгүүлбэртэй бодлого

Жишихтэй холбоотой нэмэлт бодлогууд

Нэмж байх үед тооны орныг ойлгох

Аравттай тоонуудыг нэмж байх үед тооны орныг ойлгох

Хоёр оронтой тоог бүлэглэлгүй нэмэх

Бүлэглэж нэмэх

10-тын бүлгүүдийг ашиглан нэмэх, удиртгал

Аравтын бүлгүүдийг ашиглан нэмэх, 1

Хасах үед тооны орныг ойлгох

Аравны тоонуудыг хасах үед тооны орныг ойлгох

Бүлэглэх үйлдлийг дүрслэх

Тоон шулуун дээр нэмэх, хасахын өгүүлбэртэй бодлого

Теннисний бөмбөг

Морины торон хашаа

Баасан гарагийн цас

Тосон харандаа ашиглах

Цөөн тооны өгүүлбэртэй бодлого

Нэмэлт өгүүлбэртэй бодлого

Далайн од

Шооны нүд

10 болон 100-г нэмэх

Аравтын болон зуутын утгыг хасах

Аравтын болон зуутын утгыг нэмэх

3 оронг хасах

Төрөл бүрийн нэгжээр уртуудыг хэмжих

Уртаар нь эрэмбэлэх

Уртыг хэмжих, 2

Уртыг ойролцоолох

Уртыг жиших

Урттай холбоотой өгүүлбэртэй бодлого

Алтан хөшөөг хэмжих

Ангиллаар тоолох

Зурган график

Баганан диаграмм унших

Баганан диаграммтай бодлого бодох 2

Шулуун графикийн удиртгал

Шулуун график зурах

Доллар тоолох

Америк зоос тоолох

Фал-ийн дүрсний цуглуулга

Дүрсийг таних

Дүрс эвлүүлэх

Тал болон дөрөвний нэг

Тэгш өнцөгтийг квадратаар дүүргэх

Тойрог болон тэгш өнцөгтийн тэнцүү хэсгүүд

"Хуваах болон үржүүлэхтэй холбоотой жишээнүүд"

Бутархайн үндэс

Нэгээс олон тэнцүү хэсгүүд

"Тоон шулуун дээр илэрхийлсэн бутархай"

"Нэгийг бутархай хэлбэрээр илэрхийлэх өөр аргууд"

"Бүхэл тоог бутархай хэлбэрээр бичих"

"Тэнцүү бутархайг дүрсэлж харуулах"

Тэнцүү бутархайн жишээнүүд

Тэнцүү бутархайг дүрс болон тоон шулуун дээр илэрхийлэх

Тэнцүү бутархайг дүрс болон тоон шулуун дээр жиших

Tэнцүү бутархайнууд үүсгэх

Янз бүрийн бүхэл хэсэгтэй бутархайнуудыг жиших

"Хугацааны бодлогыг тоон шулуун дээр шийдэх"

Баганан диаграмм ашиглах бодлогууд

Зурган болон баганан график байгуулах дасгал жишээ 2

Пиктографтай бодлого бодох

Шугаман диаграмм дээр өгөгдлийг тэмдэглэх

Граммын тухай ойлголт

Жингийн бодлогууд

Литрийн тухай ойлголт

"Эзлэхүүнтэй арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого"

Дөрвөн өнцөгтийн төрлүүд

Арваар тоймлох

Зуугаар тоймлох

10, 100-аар тоймлох жишээ

"Үржвэр олоход үржигдэхүүний эрэмбэ хамаарахгүй"

Үржүүлэх үйлдлийн чанар болон зүй тогтол

Тэгш болон сондгой тоонууд

Тоонуудын зүй тогтлыг олох дасгал

Үржүүлэхийн хүрдэн дэх зүй тогтлын дасгал

Үржүүлэх үйлдлийн өөр арга

"Үржүүлэх: Дөрвөн оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх "

"Үржүүлэх: 2 оронтой тоог хаалт задлах чанар ашиглан үржүүлэх"

"Тооны оронгийн утгын ойлголтоо ашиглан хуваах "

Тооны орныг ашиглан хуваах үйлдлийг дүрслэх талбайн загвар

Тэнцүү бутархайн талаарх ойлголт

"Тэнцүү бутархайн талаар дэлгэрэнгүй ойлголт"

"Бутархай болон бүхэл тоонуудыг үржүүлэх ерөнхий ойлголт"

"Бүхэл болон бутархай тоог үржүүлэх зарчим"

"Энгийн бутархайг аравтын бутархай руу хөрвүүлэх жишээ 2"

Метрийн систем: зайн нэгжүүд

Метрийн систем: эзлэхүүний нэгж

Метрийн систем: хүндийн нэгж

АНУ-ын нийтлэг нэгж: зай

АНУ-ын нийтлэг нэгж: жин

АНУ-ын нийтлэг нэгж: шингэний эзлэхүүн

Зайн метрийн нэгжийг хөрвүүлэх: километр, метр, сентиметр

"АНУ-ын шингэний эзлэхүүний нийтлэг нэгжийг хөрвүүлэх"

"Метрийн болон АНУ-ын жингийн нэгжүүдийг хөрвүүлэх"

Аравтын бутархайг хасах: жишээ 2

"Хоёр оронтой тоонд хуваах жишээ 1"

"Энгийн бутархайн үржүүлэх үйлдлийг зураглах "

Энгийн бутархай болон бүхэл тоог үржүүлэх хоёр арга

"Энгийн бутархайнуудыг үржүүлэх тоон шулууны арга"

Энгийн бутархайг хуваах үйлдэл болгон ойлгох

"Энгийн бутархайг хуваах үйлдэл гэж үзэн холимог бутархай үүсгэх"

10-ын зэрэг: зүй тогтол

"Энгийн бутархайг 10-ын зэрэгтэд хувааснаар дүрслэх"

"Дүрсийг хуваан нэгж кубээр илэрхийлэх замаар эзлэхүүн олох"

Дүрсийг хуваан эзлэхүүнийг олох

Аяллын хүнсийг дахин хуваарилах

Хаалттай илэрхийлэл зохиох

Тооны зүй тогтол: дарааллын гишүүдийн хамаарлыг дүрслэх

Харьцааны удиртгал

Харьцаа нь энгийн бутархай болох нь

Хувийн өгүүлбэртэй бодлого, жишээ 3

Тооны эсрэг тоо

Эсрэг тоог сөрөг тэмдгээр илэрхийлэх

Тооны эсрэг тооны жишээ

Сөрөг тоонуудыг жиших

Рациональ тоонуудыг эрэмбэлэх

"Абсолют утгыг тоон шулуун дээр эрэмбэлэх"

"Абсолют утгыг тоон шулуун дээр жиших"

Абсолют утгын тэнцэтгэл бишийг хангах утгууд

Абсолют утгыг тайлбарлах

Гишүүн, үржвэр, коэффициентийг илэрхийлэх

Илтгэгчтэй илэрхийллийг бичих

Үйлдлийн дарааллын жишээ: илтгэгч

Илтгэгчтэй илэрхийллийн утгыг олох

Хоёр хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэх

Тэгшитгэлийн шийдийг шалгах

Тэнцэтгэл бишийн шийдийг шалгах

Торон дээрх гурвалжны талбай

Өгөгдлийг илэрхийлэх аргууд

Давтамжийн хүснэгт болон цэгэн диаграмм

Статистикийн асуултууд

Хистограмм

Хистограммыг тайлбарлах

Дутуу байгаа утгыг олоход дунджийг ашиглах

Медиан ба ренжийн таавар

Бокс ба вискерийн диаграммын жишээ

Бокс график байгуулах өөр нэг жишээ

Бокс графикийг тайлбарлах

Дундаж абсолют хазайлт

Дундаж абсолют хазайлтын жишээ

Тархалт

Бутархай ашигласан харьцааны бодлого

Бутархай ашиглан нэгж үнэ олох

"Пропорциональ хамаарлыг шинжлэх ба тодорхойлох"

Пропорцын хамаарлыг графикаар дүгнэх

Пропорцын хамаарлыг хүснэгтээр дүгнэх

"Пропорциональ хамаарлыг харьцуулах"

"Пропорциональ хамааралтай тэгшитгэл зохиох"

Сөрөг тооны дасгал

Сөрөг тооны нэмэлт дасгалууд

"Тоон шулуун дээр сөрөг тоонуудыг нэмэх жишээнүүд"

Диаграммыг илэрхийлэх бүхэл тоон тэгшитгэл

"Тоон шулуун дээрх бүхэл тоон илэрхийллүүдийг тодорхойлох"

Температурын өөрчлөлтөөс анхны температурыг олох

"Сөрөг тоон илэрхийллийг тайлбарлах"

Абсолют утга нь тоонуудын хоорондох зай болох нь

Абсолют утгыг зайгаар тайлбарлах

|a - b| = |b - a| гэдгийг батлах

"Сөрөг тоон утгатай тэнцүү илэрхийллүүд"

Сөрөг тоон орлуулга

"Тоон шулуун дээр илэрхийлэгдсэн хувьсагчуудыг ойлгох"

"Сөрөг тоонуудын үржүүлэх болон хуваах үйлдлийг тайлбарлах"

Хүртвэр, хуваарь дахь сөрөг тэмдэг

"Илэрхийлэхэд төвөгтэй бутархайн талаар ойлгох"

Рациональ тоон илэрхийлэл

Сөрөг суурьтай зэргийн илтгэгч

"Тэгш болон сондгой ширхэг сөрөг тоог үржүүлэх, хуваах"

"Илэрхийллийн тэмдгийн талаар бодох"

Сөрөг тооны арифметик чанарууд

Шугаман тэгшитгэлийн үндсэн өгүүлбэртэй бодлого

Туршилтын магадлал

Магадлалыг ойлгох

"Туршилтын болон онолын магадлалыг харьцуулах"

Магадлалаар таамаг дэвшүүлэх

Ажиглалтад үндэслэн магадлалын загвар зохиох

Нийлмэл түүврийн огторгуй

Нийлмэл түүврийн огторгуйгаас магадлал олох

Ваар, цэцгийн хослолыг тоолох

Модон диаграмм ашиглан тоолох

"Цэгэн график ба тархалтын өгүүлбэртэй бодлого "

Өөрчлөлтүүдийг харьцуулах

Өөрчлөлтийн хурдны дүрслэл ба харьцуулалт

"Пропорциональ хамаарлын график зурах жишээ"

Пропорциональ хамаарлыг графикаар дүрслэх жишээ 2

Пропорциональ хамаарлыг графикаар дүрслэх жишээ 3

Шугаман функцийг таних

Хэрчим ашигласан шугаман тэгшитгэл

Огторгуй дахь Пифагорын теорем

2 замт давтамжийн хүснэгт ба Веннийн диаграм

"2 замт харьцангуй давтамжийн хүснэгт"

2 замт хүснэгтийг тайлбарлах

20 дотор хасах

"2 оронтой тоонуудыг орон зээлэхгүйгээр хасах"

Бүлэглэх (зээлэх) зарчим

"Хэр хэмжээтэй пицца үлдсэнийг олох"

"Бутархайг бууруулах болон хуулах дасгал 1"

Цаг хэд болж байгааг хэлэх жишээ 1

Цаг хэд болж байгааг хэлэх жишээ 2

Сөрөг тоо ба тоон шулууны жишээ

Сөрөг тоонуудыг нэмэх

Янз бүрийн тэмдэгтэй тоонуудыг нэмэх

Сөрөг тооны өгүүлбэртэй бодлого

"Сөрөг тоонуудыг нэмэх болон хасах"

Абсолют утгыг багаас их рүү

Бүхэл тооны абсолют утга

Тооны модулийг жиших

Абсолют утгыг байгуулж, тайлбарлах

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10-т хуваагдах шинж

Хуваагдах эсэхийг мэдэх

"3-т хуваагдах тооны шинжийн баталгаа"

"9-д хуваагдах тооны шинжийн баталгаа"

Тооны хуваагчийг олох

Хуваагч ба хуваагдагчийг олох

"Интерактив загвар: Тооны хуваагчийг олох"

Анхны тоо

Анхны ба зохиомол тоог таних

Анхны тоон задаргаа

Анхны тоон задаргааны дасгал

Арифметикийн үндсэн теорем

Бутархайг жиших, эрэмбэлэх

"Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийн дасгал"

"Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч дасгал 2"

Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч: Гурван тооны хувьд

"Хамгийн их ерөнхий хуваагчийн дасгал"

"Хамгийн их ерөнхий хуваагчийн тайлбар"

"ХБЕХ ба ХИЕХ өгүүлбэртэй бодлого"

Аравтын бутархайн оронгийн утга

Аравтын бутархайг үгээр бичих

Аравтын бутархайг үгээр бичих 2

"Аравтын бутархайг оронгийн утгаар задлах "

"Задалж бичсэн тоог аравтын бутархай хэлбэрээр бичих"

Аравтын бутархайн орныг жиших

"Аравтын бутархайн орны утгыг ойлгох"

Бутархай тоонд орон зээлэх

"Бутархай тоонд орон зээлэх жишээ 1"

"Аравтын бутархайн оронг шилжүүлэх жишээ 2"

"Тоон шулуун дээр эерэг болон сөрөг аравтын бутархайг тэмдэглэх"

"Аравтын бутархайг харьцуулах жишээ 1"

Аравтын бутархайг жиших жишээ 2

"Аравтын бутархайг хамгийн их утгатай оронгийн ялгаагаар жиших"

"Аравтын бутархайг оронгийн утгын ялгаагаар жиших"

Аравтын бутархайнуудыг жиших: багаас нь их рүү эрэмбэлэх

Аравтын бутархайнуудыг үржүүлэх

Хувь (процент)-ийн утга

100-аас илүү хувийн утга

"Аравтын бутархайг хувь руу шилжүүлэх"

Аравтын бутархайг процент руу шилжүүлэх жишээ 2

"Процентыг бутархай руу шилжүүлэх"

"Процентийг бутархай руу шилжүүлэх жишээ 2"

"Энгийн бутархайг аравтын бутархайгаар бичих үндсэн жишээ"

"Энгийн бутархайг зууны орны бутархайгаар бичих"

Процентийн бодлого бодох

Процентийн өгүүлбэртэй бодлого, жишээ 4

Процентийн өгүүлбэртэй бодлого, жишээ 5

Энгийн бутархайн оршил

Бутархай хэсгийг таних

Бутархайг таних дасгал

Бутархайн хуваарь, хүртвэр

Үндсэн энгийн бутархайнуудыг тоон шулуун дээр байрлуулах

Тоон олонлог

Тоон олонлог 1

Тоон олонлог 2

Тоон олонлог 3

Иш, навчны диаграмм

Иш, навчны диаграммыг унших

Пиктографыг унших

Баганан диаграммыг унших

Хистограмм

Баганан диаграммыг унших үндсэн жишээ

Баганан диаграмм байгуулах

"Баганан диаграммыг унших: 2 диаграммыг харьцуулах "

"Баганан диаграмыг унших: дундаж хандлагын үзүүлэлтүүд"

Шугаман графикийг унших

Дугуй диаграмыг унших (дугуй график)

Төөрөгдүүлсэн шугаман график

Их болон багын тэмдэг

Тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах

Тэнцэтгэл биш өгүүлбэртэй бодлого

"Нэг хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн өгүүлбэртэй бодлого"

"Энгийн тэнцэтгэл биш: тоон шулуун дээр зурах"

"Энгийн бутархай бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого"

Харьцаа бүхий рациональ тооны өгүүлбэртэй бодлого

"Хувиар илэрхийлсэн рациональ тоотой өгүүлбэртэй бодлого"

"Аравтын бутархай хэлбэртэй рациональ тоотой өгүүлбэртэй бодлого"

"Ноогдвор болон үржвэрийг ашиглан гарагийг олох"

Математик зүй тогтол, жишээ 1

Математик зүй тогтол, жишээ 2

Тооны зүй тогтол: хамаарлыг олж харах

Тооны зүй тогтол: хамаарлыг тайлбарлах

Тооны зүй тогтол: хамаарлыг тайлбарлан графикаар дүрслэх

Тоон илэрхийлэл зохиох

"Хаалт орсон ба ороогүй илэрхийллийг бодох"

Квадрат язгуурыг тоймлох

Бүтэн биш кубээс куб язгуур авах

Куб язгуурыг хялбарчлах

Зэргийн тэг, сөрөг, бутархай илтгэгч

0-ээр төгссөн тооны зэргийн илтгэгч ба зэрэг

Тооны оронгийн утгыг олох

Тоог стандарт хэлбэрээр бичих

Тоог задалсан хэлбэрт бичих

Оронгуудын утгыг харьцуулах

Оронгийн утгыг ойлгох дасгал 1

Бүхэл тоог тоймлох жишээ 1

Бүхэл тоог тоймлох жишээ 2

Бүхэл тоог тоймлох жишээ 3

Тоог янз бүрийн оронгийн утгаар дахин бүлэглэх

Бүхэл тооны оронгийн утгуудыг харьцуулах

Боломжит хамгийн их тоог үүсгэх

Бүхэл тоог өөр өөрөөр илэрхийлэх

Бүхэл тоог дахин бүлэглэх жишээ 1

Бүхэл тоог дахин бүлэглэх жишээ 2

"Иррациональ тоог ойролцоолох жишээ дасгал"

Тооны шинж чанар, нэр томьёо 1

"1"-ийн тодорхойлох чанар

Хэрчмийг хэмжих

Өнцгийг нь ашиглан гурвалжныг ангилах

"Бутархай хэмжээсүүдтэй тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн"

"Бутархай талтай кубүүдэд хуваагдсан тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүн"

"Хөл бөмбөгийн хаалгач торгуулийн цохилтонд хариу үзүүлэхэд ямар хугацаа зарцуулдаг вэ? "

"Утга шилжүүлэх аргаар гурван оронтой тооны нийлбэрийг олох"

Яагаад утга шилжүүлж зөөдөг вэ?

Утга шилжүүлэн зөөх жишээ бодлогууд

"Дахин бүлэглэх буюу зээлэх аргаар 3 оронтой тооны ялгаврыг олох"

Дахин бүлэглэх аргаар 3 оронтой тооны ялгаврыг олох

2 удаа дахин бүлэглэж 3 оронтой тооны ялгаврыг олох

Давхар зээлэх аргаар 3 оронтой тооны ялгаврыг олох

Дахин бүлэглэхгүйгээр цээжээр хасах арга

Үржүүлэх үйлдлийн тухай

Бүлэг зүйлээр жишээ аван үржүүлэх

Үржүүлэх ойлголтын талаар нэмэлт

Хуваах гэдэг ойлголтын тухай

Машины зогсоолд хэдэн машин багтах вэ?

Үдэшлэгт хэрэглэх ундаа

Найзууддаа өгөх жимс

Барилгын нэг давхрын дундаж өндөр

Үл мэдэгдэгчийг үржүүлж хуваах

Үдэшлэгт ирэх зочид хичнээн шоколад идэх вэ?

Театрын нийт суудал

Найзууддаа өгөх өнгөт чулуу

7 хоногт гүйх зай

10-д хуваагдах тоогоор үржүүлэх

Талбай болон нэгж талбайн тухай

Адил тэгш өнцөгтийг өөр нэгж талбайгаар хэмжих

"Тэгш өнцөгтийн талбайг 2 талын үржвэрээр олох ба нэгж талбайг тоолж олох "

Тэгш өнцөгтийн талбай ба гишүүнчлэн үржүүлэх чанар

Газрын талбайг харьцуулах жишээ

Өрөөний зургийн нийт талбайг олох

Периметрийн тухай

Дүрсийн периметр

Талбай бас периметрийг харьцуулах нь

Хоёр оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх

Гурван оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх

Хоёр оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх жишээ (орон зээлэх)

Гурван оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх жишээ (орон зээлэх)

Дөрвөн оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх жишээ (орон зээлэх)

Хоёр оронтой тоог хоёр оронтой тоогоор үржүүлэх

"Талбайн загвар ашиглан үржүүлэх үйлдлийг ойлгох нь"

"Үржүүлэх үйлдэлд ашиглах талбайн загвар"

"Үржвэр, нийлбэрийг харьцуулах: Нас болон өндрийн жишээ"

"Ялгавар, ноогдворыг харьцуулах: Мөнгө ба зайны жишээ"

Үржүүлэх үйлдэлтэй харьцуулах дасгал

Бүхэл тоог үржүүлэх, түүнийгээ хэрэглэх 6

"Үржүүлэх болон хуваах өгүүлбэртэй бодлого 2"

Үлдэгдэлгүй гарах урт хуваах үйлдлийн тухай

"3 оронтой тоо 1 оронтой тоонд үлдэгдэлгүйгээр хуваагдах жишээ"

Үлдэгдлийн тухай

Үлдэгдэлтэй гарах урт хуваах жишээ

"Хуваах үйлдэл 3: Урт хуваах болон үлдэгдэлтэй хуваах үйлдлийн талаарх нэмэлт жишээ"

"Бүхэл тоо орсон олон нөхцөлт өгүүлбэртэй бодлого 1"

"Бүхэл тоо орсон олон нөхцөлт өгүүлбэртэй бодлого 2"

"Бүхэл тоо орсон олон нөхцөлт өгүүлбэртэй бодлого 3"

Аравтын бутархайг тоон шулуун дээр илэрхийлэх

Аравтын бутархай тоонуудыг нэмэх жишээ 1

Аравтын бутархай тоонуудыг нэмэх жишээ 2

Аравтын бутархай тоонуудыг нэмэх

Аравтын бутархай тоонуудыг хасах

Аравтын бутархайг нэмэх өгүүлбэртэй бодлого

Аравтын бутархайг хасах өгүүлбэртэй бодлого

Үржүүлэх үйлдэл 6: Олон оронтой тоог үржүүлэх

Аравтын бутархай тоонуудыг үржүүлэх

Аравтын бутархай тоонуудыг үржүүлэх 3

Үржүүлэх үйлдэл 8. Аравтын бутархайг үржүүлэх (хуучин)

Хоёр оронтой тоонд хуваах

Гүйцэд хувааж аравтын бутархай хариу гаргах

Гүйцэд хувааж аравтын бутархай гаргах жишээ 2

Аравтын бутархайг бүхэл тоонд хуваах

Бүхэл тоог аравтын бутархайд хуваах

Аравтын бутархай тоонуудыг хуваах

Аравтын бутархай тоог хуваах

Энгийн бутархайг хуваах жишээ

Энгийн бутархайг энгийн бутархайд хуваах үндсэн ойлголт

Зэрэгт дэвшүүлэх тухай

Иррациональ тоог таних

Тоог 0 болон 1 зэрэгт дэвшүүлэх

1 болон (-1)-ийн зэргүүд

Бутархай тооны зэрэг

"0"-ийн зэрэг

Сөрөг илтгэгчтэй зэрэг

Сөрөг илтгэгчтэй зэргийг тодорхойлох

Зэргүүдийн үржвэрийн чанар

Зэргүүдийн ноогдворын чанар

Зэргийн чанар 1

Зэргийн чанар 2

Квадрат язгуурын тухай ойлголт

Куб язгуурын тухай ойлголт

"Хэмжигдэхүүнийг тооцоолох дасгал: Жишээ 1"

"Хэмжигдэхүүнийг тооцоолох дасгал: Жишээ 2"

Шинжлэх ухааны бичиглэл (хуучин)

Шинжлэх ухааны бичиглэл

Шинжлэх ухааны бичиглэл: Жишээ

Шинжлэх ухааны бичиглэл 1

Шинжлэх ухааны бичиглэл: Жишээ 2

"Шинжлэх ухааны бичиглэлтэй тоонуудыг үржүүлэх "

Шинжлэх ухааны бичиглэл 3 (шинэ)

Шинжлэх ухааны бичиглэл 3

"Шинжлэх ухааны бичиглэлтэй тоонуудыг үржүүлэх ба хуваах"

"Илэрхийллийг шинжлэх ухааны бичиглэл ашиглан хялбарчлах"

"Шинжлэх ухааны бичиглэл ашиглан хүний биеийн цусан дахь улаан эсийг тооцоолон гаргах"

Энгийн нэмэх үйлдэл

Энгийн хасах үйлдэл

Бүхэл тооны нэмэх үйлдэл ба хэрэглээ 1

Хасах үйлдэл 2

Бүхэл тооны хасах үйлдэл

Нэмэх үйлдэл: 2-р шат

Нэмэх үйлдэл 4

Нэг удаа зээлэх: Жишээ 1

Нэг удаа зээлэх: Жишээ 2

Давхар зээлж хасах

Цээжээр хасах 2 төрлийн арга

Тоон дараалал 1

Энгийн үржүүлэх үйлдэл

Үржүүлэх үйлдэл 2: Үржүүлэхийн хүрд

Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 1

Үржүүлэх үйлдэл 3: 10, 11, 12-ын хүрд

Хуваах үйлдэл 1

Бүхэл тоог хуваах ба түүний хэрэглээ

"Үржүүлэх үйлдэл ашиглах өгүүлбэртэй бодлого. Жишээ 1"

"Хуваах үйлдэлтэй ашиглах өгүүлбэртэй бодлого. Жишээ 1"

Үржүүлэх үйлдэл 5: 2 оронтой тоог 2 оронтой тоогоор үржүүлэх

Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 2

Бүхэл тоог үржүүлэх ба түүний хэрэглээ 4

"Үржүүлэх үйлдэл 7: Нэмэлт жишээ бодох (хуучин бичлэг)"

Хуваах үйлдэл 2

4 дүгээр түвшний хуваах үйлдэл

Торлож үржүүлэх

Яагаад торлож үржүүлдэг вэ?

Хэсэгчлэн ноогдуулж хуваах үйлдэл

Хэсэгчлэн ноогдуулж хуваах үйлдэл 2

Аравтын бутархайг хасах

"Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх"

Аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх 2: Дасгал 1

Аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх 2: Дасгал 2

Хувь, хэмжээ болон суурийг тодорхойлох

"Тоог аравтын бутархай, хувь, энгийн бутархайгаар илэрхийлэх"

Тоон илэрхийллийг эрэмбэлэх

Утгатай цифр

Утгатай цифр (үргэлжлэл)

Утгатай цифртэй тоог нэмж хасах

Утгатай цифртэй тоог үржүүлж хуваах

Тоог дүрсээр илэрхийлэх

Орон, түүний утга, харилцан хамаарал

Тоолох 1: Дасгал

Үйлдлийг гүйцэтгэх дарааллын тухай

Үйлдлийг гүйцэтгэх дараалал

Үйлдлийг гүйцэтгэх дараалал 1

"Илүү төвөгтэй бодлогыг дарааллын дагуу бодох"

Үйлдлийг гүйцэтгэх дараалал: Жишээ

Гишүүнчлэн үржүүлэх чанар

Гишүүнчлэн үржүүлэх чанар 2

Гишүүнчлэн үржүүлэх чанар: Жишээ 1

Гишүүнчлэн үржүүлэх чанар: Дасгал

Нэмэгдэхүүний байр солих хууль

Нэмэгдэхүүний байр солих чанар

Үржигдэхүүний байр солих хууль

Бүлэглэн нэмэх хууль

Бүлэглэн үржүүлэх хууль

Тооны шинж болон абсолют утга

Тооны шинж 1

Тооны шинжийн нэр томъёо 1

“1”-ийн шинж

“1”-ийн шинж: 2 дахь жишээ

“0”-ийн шинж

Нэмэх үйлдлийн урвуу чанар

Үржүүлэх үйлдлийн урвуу чанар

Тооны шинж 2

Огторгуйд хавтгайг тодорхойлох

Тойргийн тэмдэглэгээ ба хэл

Цацрагийг тодорхойлох

Тэнцүү хэрчмүүд

Хэрчмийн дундаж цэг

Босоо, зэргэлдээ, хамар өнцгүүд

Босоо өнцгүүд тэнцүү гэдгийн баталгаа

"Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 180 градус байхыг батлах"

"Параллель шулуунууд дээрх харгалзсан өнцгүүд тэнцүү гэдгийн баталгаа"

"Олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр"

"Гүдгэр олон өнцөгтийн гадаад өнцгүүдийн нийлбэр"

Өнцгийн тухай оршил

Өнцгийн тухай (2-р хэсэг)

Өнцгийн тухай (3-р хэсэг)

"Огтлогч болон параллель шулуунуудаар үүсгэгдсэн өнцгүүд"

"Параллель шулуунууд болон огтлогчоор үүсгэгдсэн өнцгүүд 2"

Өнцөгтэй ажиллах

Өнцөгтэй ажиллах (2-р хэсэг)

"Гурвалжны талбай олох томъёоны баталгаа"

"Талбай, периметрийн сонирхолтой бодлогууд"

"Тэгш өнцөгтийн диагоналиар үүсэх гурвалжнуудын талбай тэнцүү"

Адил талт гурвалжны талбай

"Адил талт гурвалжны будагдсан хэсгийн талбайг олох"

Периметр олох бодлого

Гурвалжны тэнцэтгэл бишийн теорем

Кохын цасан ширхэг

Кохын цасан ширхэгийн талбай (1-р хэсэг)

Кохын цасан ширхэгийн талбай (2-р хэсэг)

Героны томъёо

Героны томъёоны баталгаа (1-р хэсэг)

Героны томъёоны баталгаа (2-р хэсэг)

Олон өнцөгтийн периметр

"Стандарт бус олон өнцөгтийн талбай ба периметр"

Нэмэх ба хасах үйлдлийн хамаарал

Зууны оронтой бутархайг хасах

"Энгийн бутархайнуудыг хуваах өөр нэг жишээ"

Тохирох нэгжийг сонгох дасгал

Фунт болон унцаар жинг хэмжих

Хугацааг хэмжих нэгжүүдийг хөрвүүлэх

Фунтийг унц руу шилжүүлэх

Футийг инч рүү шилжүүлэх

Яардыг инч рүү шилжүүлэх

Галлоныг кварт, пинт, хагас пинт рүү хөрвүүлэх

Метрийн хэмжигдэхүүн хоорондын шилжүүлэлт

Америкийн түгээмэл хэмжих нэгж ба метрийн систем

Гэртээ харихад зарцуулсан хугацаа

Гар бөмбөгийн бэлтгэлийн өмнө

Алим худалдаж авсан хариулт

Мөнгөн тэмдэгт солих бодлого

Үдэшлэгээс үлдсэн цай

Алхах ба шогших

Тойрог замаар гүйх

Хүндийн хэмжих нэгжүүдтэй холбоотой хэрэглээний бодлогууд

Эзлэхүүний нэгжтэй холбоотой хэрэглээний бодлогуудыг бодох

Периметр өгсөн үед бусад хэмжээсийг олох

Периметр, талбайгаас ширээний хэмжээг олох

Талбайнуудыг харьцуулсан жишээ

Шулуун дээрх цэгүүдийн утгыг харуулах

Геометрийн эцэг Евклид

Геометрийн хэл, тэмдэглэгээ

Шулуун, хэрчим, цацраг

Шулуун зурах дасгал ажил

Өнцгийн тухай үндсэн ойлголт

Өнцгийг нэрлэх

Өнцгийн хэмжээ ба тойргийн нум

Өнцөг ба тойргийн урт

Өнцгийг градусаар хэмжих

Өнцөг хэмжигч ашиглах тухай

Өнцөг хэмжих

Өнцөг байгуулах

Хурц, тэгш, мохоо өнцөг

Өнцгийг таних жишээ

Хурц, тэгш, мохоо өнцгийг зурах

Өнцгийн жишээ

Параллель ба перпендикуляр шулуунуудын талаар

Параллель ба перпендикуляр шулуунуудыг олох тухай

Өнцгийг шинжлэх

Тэгш хэмийн тэнхлэг

Дөрвөн өнцөгтийн тухай ерөнхий ойлголт

Дөрвөн өнцөгтийн шинж чанар

Цаасан шувуутай адилхан математик дүрс

Дөрвөн өнцөгтийн төрлүүд дасгал

Элдэв талт, адил хажуут, адил талт, тэгш өнцөгт, хурц өнцөгт, мохоо өнцөгт гурвалжнууд

Гурвалжнуудыг ангилах

Перпендикуляр шулуунууд болон тэгш өнцөгт, мохоо өнцөгт, хурц өнцөгт гурвалжны жишээнүүд

Бид эзлэхүүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?

Эзлэхүүнийг нэгж кубын тусламжтайгаар хэмжих

Эзлэхүүнийг талбай болон уртын үржвэр байдлаар илэрхийлэх

Тэгш өнцөгт призм буюу хайрцагны эзлэхүүн

Эзлэхүүний өгүүлбэртэй бодлогын жишээ

Минутыг бутархай цагт шилжүүлэх

Метрийн системийн зайнуудыг эрэмбэлэх

Сантиметрийг метр рүү шилжүүлэх

Эзэлхүүний нэгжийг олоход арифметик тооцоолол хэрэглэх

Бутархай тохиолдолд нэгжийг хөрвүүлэх

Гэр ба сургуулийн хоорондох зай

Цэг байгуулах дасгал

Наоми сургууль руугаа

Дүрсүүдийн ангилал

Координатын хавтгай

Цэгийг координатаар нь байгуулах

Координатын хавтгайн мөчүүд

Цэг байгуулах болон мөчүүдийг нэрлэх дасгал

Координатын хавтгай дээрх цэгүүд

Координатын хавтгай дээр ажиллаж асуудал шийдэх жишээ

Тусгалын цэгийн дасгал

Периметр ба талбайн үндсэн ойлголт

Параллелограмын талбай

Трапецын талбай

Цаасан шувуу дүрсийн талбайг олох

Хэсгүүдийн байрыг солих замаар талбайг олох

Дүрсийг хуваах замаар талбайг олох

Дурын дөрвөн өнцөгтийн талбай

Тэгш өнцөгт призмийн эзлэхүүний бодлого

Олон талстын дэлгээс

Дэлгээс ашиглан гадаргуун талбайг тооцоолох

Координатын хавтгай дээр олон өнцөгтийг байгуулах

Координатын хавтгай дээрх олон өнцөгтүүд

Өрөөний талбайг олоход масштаб зургийг хэрэглэх

Харьцааг нь алдалгүйгээр зурах жишээ

Хэрхэн масштаб зураг зурах вэ?

Тойргийн радиус, диаметр, хүрээний урт

Тойргийн элементүүд

Дугуйн талбай

Талбай ашиглан тойргийн уртыг олох

Будагдсан дүрсийн талбай

Радиус өөрчлөлтийн нөлөө

Бөгжний эзлэхүүн олох

Биетийн эзлэхүүн олох

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн доторх эзлэхүүнийг олох

Хамар ба гүйцээлтийн өнцөг

Хоёр шулууны огтлолд үүсэх өнцгүүд

Алгебрийн арга ашиглан 90 градусын гүйцээлтийн өнцгүүдийн хэмжээг олох жишээ

Алгебрийн аргаар хамар өнцгүүдийг олох жишээ

Босоо өнцгүүдийн хэмжээг олоход алгебрийн арга ашиглах нь

Өнцөгтэй холбоотой бодлого бодох

Өнцгийн хэмжээг олох бодлого

Тэгш өнцөгт адил хажуут гурвалжныг байгуулах

Янз бүрийн хязгаарлалттай үед гурвалжныг байгуулах

Тэгш өнцөгт пирамидын босоо огтлол

Параллель шулуунууд ба тэдгээрийг огтлогч шулуунаар үүсэх өнцгүүд

Параллель шулуунуудыг гурав дахь шулуунаар огтлоход үүсэх өнцгүүдийг олох

Огтлогчоор үүссэн өнцгийн хэмжээг алгебрийн аргаар олох

Өнцгийн хэмжээг тодорхойлох

Гурвалжны өнцөг жишээ 1

Гурвалжны өнцөг жишээ 2

Гурвалжны өнцөг жишээ 3

Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр ашиглах бодлого

Өнцөг олох

Пифагорын теорем

Пифагорын теоремын удиртгал

Пифагорын теорем 1

Пифагорын теорем 2

Пифагорын теорем 3

Хоёр цэгийн хоорондох зай олох томьёо

Пифагорын теоремын Гарфийлдийн баталгаа

Пифагорын теоремын Баскара-ийн баталгаа

Төсөө ашиглан Пифагорын теоремыг батлах

Пифагорын теоремын өөр нэгэн баталгаа

Цилиндрийн эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбай

Бөмбөлгийн эзлэхүүн

Хамгийн сайн тохирох шулууныг тогтоох

Цэгэн диаграм байгуулах

Цэгэн муруй байгуулах дасгалын жишээ

1945 оны Тамхидалт мэдээлэл 01-ийн 03 загвар

Хандлагын шулууныг тайлбарлах

Талбай ба периметрийн бодлогууд

Бүтэн квадрат ялгаж тойргийн тэгшитгэлийг стандарт хэлбэрт оруулах

Тойрогтой холбоотой нэр томьёо, үг хэллэгүүд

Тэнцүү гурвалжнууд ба ТТТ-ын шинж

ТТТ-ын шинжээр радиус нь хөвчид перпендикуляр ба хөвчийг таллан хуваана

Гурвалжны тэнцүүгийн бусад шинжүүд

Хэрчмүүд перпендикуляр болохыг харуулсан 2 баганат баталгаа

Тэнцүү гурвалжнуудыг олох

Тал-тал-өнцгийн постулат байж болохгүй талаар дэлгэрэнгүй

Радиус нь хөвчид перпендукляр бөгөөд хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах тухай

Тэнцүү гурвалжнуудын баталгааны жишээ

Тэнцүү гурвалжны жишээ 2

Адил хажуут гурвалжны хажуу тал болон суурийн өнцгүүд тэнцүү

Адил талт гурвалжны талууд ба өнцгүүд хоорондоо тэнцүү

Адил талт болон адил хажуут гурвалжны жишээ бодлогууд

Адил хажуут гурвалжны өөр жишээ бодлого

Адил хажуут гурвалжин болон параллель шулуун ашигласан бодлого

Тэнцүү гурвалжнуудын бүх өнцгүүдийг бодож олсон жишээ

Квадрат, тойргийн өнцөг оролцсон бодлого

Төсөөтэй гурвалжны үндсэн ойлголт

Төсөөгийн чанарууд

Төсөөтэй гурвалжны жишээ бодлого 1

Төсөөтэй гурвалжны жишээ бодлого 2

Гурвалжны төсөөгийн жишээ бодлого

Төсөөгийн бодлого бодох нь

Төсөөгийн зарим чанарыг ашиглан талбай олох

Төсөөтэй гурвалжин

Төсөөтэй гурвалжин (2-р хэсэг)

Пифагорын теоремын танилцуулга

Пифагорын теорем 2

30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны талуудын харьцааны баталгаа

45-45-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны талуудын харьцаа

30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны бодлогууд

Зөв зургаан өнцөгтийн талбай

45-45-90 градусын өнцгүүдтэй гурвалжин

30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжны танилцуулга

30-60-90 градусын өнцөгтэй гурвалжин 2

Гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

Зөв гурвалжныг багтаасан тойргийн төв

Гурван цэгээр тойрог тодорхойлох

Талбай, багтаасан тойргийн радиус олох томъёоны баталгаа

2003 оны АНУ-ын иннованцийн математикийн II шалгалт. 7-р бодлого

Цэгээс шулуун хүртэлх зай ба өнцгийн биссектрис

Гурвалжинд багтсан тойрог ба түүний төв

Багтсан тойргийн радиус, периметр, талбайн хамаарал

Өнцгийн биссектрисийн теоремын баталгаа

Өнцгийн биссектрисийн теорем ашиглах жишээнүүд

Гурвалжны медиан ба хүндийн төв

Гурвалжны медиан ба хүндийн төв (2ди баталгаа)

Гурвалжны онцгой чанарууд

Гурвалжны дундаж гурвалжин

Хүндийн төв нь медианыг 3:2 харьцаатай хуваана

Тэгш өнцөгт гурвалжны хүндийн төвийн жишээ

Баталгаа: Гурвалжны өндрүүд нэг цэгт огтлолцоно (ортотөв)

Ерөнхий ортотөв ба хүндийн төв

Гурвалжны шинж чанаруудыг сэргээн санах

Эйлерийн шулуун

Эйлерийн шулууны баталгаа

Гортиг, шугам ашиглан дундаж перпендикуляр байгуулах

Гортиг, шугам ашиглан перпендикуляр шулуун байгуулах

Гортиг, шугам ашиглан өнцгийн биссектрисийг байгуулах

Баталгаа: Параллелограмын эсрэг талууд тэнцүү

Баталгаа: Параллелограмын диагоналиуд нөгөөгөө таллан хуваана

Баталгаа: Параллелограмын эсрэг өнцгүүд тэнцүү

Баталгаа: Ромбын диагоналиуд харилцан перпендикуляр бөгөөд огтлолын цэгээрээ хагаслан хуваагдана

Баталгаа: Ромбын талбай диагоналиудын үржвэрийн хагастай тэнцүү

Онцгой дөрвөн өнцөгт оршин байх уу?

Ромбын диагоналиуд перпендикуляр байх баталгаа

Нумын урт

Өгөгдсөн нумын уртаар төв өнцгийн хэмжээг олох

Өгөгдсөн төв өнцгөөр секторын талбайг олох

Багтсан өнцөг ба төв өнцөг

Пифагорын теорем ба тойргийн радиусууд

Тойрогт багтсан зөв гурвалжны талбай

Олон өнцөгтийн параллель зөөлт

Дүрсийн параллель зөөлтийг тодорхойлох

Олон өнцөгтүүдийн эргүүлэлтийн жишээ